Wanbetalersregeling voor bijstandsgerechtigden aangepast

Vanaf 12 juli 2016 kan kwijtschelding van de achterstand in zorgpremie mogelijk zijn voor bijstandsgerechtigden

Als verzekerden voor de ziektekosten hun premie niet betalen, dan worden zij na een premieachterstand van 6 maanden aangemeld bij het Zorginstituut Nederland. De invordering van de basis zorgpremie, vermeerderd met een bestuursrechtelijke premie, worden dan ingehouden op de uitkering of het loon van degene die een betalingsachterstand heeft. De schuld aan de zorgverzekeraar voor de onbetaald gebleven premies blijft natuurlijk onverkort bestaan.

Omdat veel mensen zogezegd bleven “hangen” in deze wanbetalersregeling, heeft de regering per 12 juli 2016 de mogelijkheid gecreëerd dat kwijtschelding van de bestuursrechtelijke premie en (een deel van de) premieachterstand zorgverzekering onder bepaalde voorwaarden mogelijk voor is bijstandsgerechtigden. De regeling van de Zorgverzekeringswet is per die datum aangepast.

De regeling houdt in dat de gemeente voor hun bijstandsgerechtigden afspraken maakt met de zorgverzekeraar. Zo zal (een deel van) de openstaande schuld aflost moeten worden door middel van inhoudingen op de bijstandsuitkering en wordt de zorgverzekeringspremie ingehouden op de uitkering. Als de bijstandsgerechtigde gedurende (in beginsel een periode van) 36 maanden zich aan deze voorwaarden houdt, dan zal aan het einde van deze periode de nog openstaande bestuursrechtelijke premie bij het Zorginstituut en de nog openstaande schuld bij de zorgverzekeraar worden kwijtgescholden.

Of u hiervoor in aanmerking kan komen, kan u navragen bij de gemeente die uw bijstandsuitkering heeft toegekend. Zij kunnen een beslissing nemen op uw verzoek om hiervoor in aanmerking te komen.

Bron: www. rijksoverheid.nl

Vakantiegeld en beslag, blijf alert

Wanneer valt het hele vakantiegeld onder het beslag?

In de maand mei wordt doorgaans het vakantiegeld uitgekeerd. In de meeste gevallen kan een schuldeiser, die daarop beslag heeft laten leggen, het gehele vakantiegeld aan zich laten afdragen.

Toch is het goed te bekijken of de inhouding terecht heeft plaatsgevonden. De Hoge Raad heeft namelijk in 2014 een belangrijke uitspraak gegeven hoe om te gaan met beslag op loon en vakantiegeld. Als uitgangspunt geldt dat beslag mag worden gelegd op dat deel van het inkomen dat ligt boven de vastgestelde beslagvrije voet. Dat mag dus niet als het maandelijks inkomen minder is dan de vastgestelde beslagvrije voet. Het vakantiegeld moet namelijk toegerekend worden aan de desbetreffende maand in welke deze wordt opgebouwd. Onder het beslag valt dan enkel en alleen dat deel dat overblijft van het inkomen plus het vakantiegeld na aftrek van de beslagvrije voet. Als een schuldenaar enige maanden in het jaar 2015 minder loon heeft genoten, dan wel is geconfronteerd met een maatregel waardoor hij feitelijk minder inkomen had, kan er sprake van zijn dat (een deel van) het vakantiegeld ten onrechte is afgedragen aan de deurwaarder.

In welke gevallen komt dit voor?

Het meerdere van het inkomen plus vakantiegeld boven de beslagvrije voet, valt als gezegd onder het beslag. In alle gevallen waarin sprake is van een verplichte inhouding via het Zorginstituut Nederland, is het de moeite om na te gaan of de hoogte van de beslagvrije voet is aangepast met de toegepaste hoge bestuursrechtelijke premie. Ook gaat de beslagvrije voet omhoog als huur- en zorgtoeslag niet wordt uitbetaald vanwege een gelegd beslag dan wel een verrekening die de belastingdienst heeft uitgevoerd.

Wat nu te doen?

Als (een deel van het) vakantiegeld ten onrechte is ingehouden, kan bezwaar worden gemaakt tegen de beslissing van bijvoorbeeld UWV of de sociale dienst waarin staat dat vakantiegeld aan de deurwaarder wordt afgedragen. Heeft de werkgever (een deel van het) vakantiegeld doorbetaald aan de deurwaarder, dan kan alsnog een loonvordering worden ingesteld. Ook kan natuurlijk een verzoek aan de deurwaarder worden gedaan om het bedrag dat ten onrechte is ingehouden alsnog moet worden terugbetaald.

Bijstand en cijfers

CBS: iets minder dan de helft van het aantal bijstandsgerechtigden kan en wil werken

Het CBS heeft recentelijk de cijfers beoordeeld van het jaar 2014 van alle personen die aangewezen waren op een uitkering. Het CBS maakte voor dit onderzoek gebruik van verschillende bestanden die aan elkaar werden gekoppeld.

In 2014 hadden in totaal 1,2 miljoen mensen van 15 tot 65 jaar geen werk en waren aangewezen op een uitkering. Daarbij is geconstateerd dat van alle personen die aangewezen waren op een bijstandsuitkering, iets meer dan de helft wil en kan werken. Dat is een fors verschil ten opzichte van de groep van personen die aanspraak maakt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Binnen die groep wil maar een op de vijf personen aan de slag.

Wanneer nader wordt ingezoomd op de onderliggende redenen, blijkt dat in de meeste gevallen ziekte of het arbeidsongeschikt als reden wordt opgegeven. 

www. cbs.nl

Bijstand in 2016

Bijstand laat groei zien in het eerste kwartaal van 2016

Ten opzichte van het jaar 2015 is het aantal bijstandsgerechtigden in het eerste kwartaal van 2016 toegenomen met bijna 11.000 gestegen tot 459.000. Het betreft een stijging van bijna 18.000 personen.

Het CBS vermeldt tevens dat de toename van asielzoekers ook terug te zien is in de bijstandscijfers. Asielzoekers krijgen namelijk bijstand toegekend vanaf het moment dat een recht op verblijf is ontstaan. Momenteel is drie kwart van de Syriërs in Nederland aangewezen op de bijstand.

Ook het aantal jongeren tot 27 jaar in de bijstand is gestegen. Dit komt enerzijds door de invoering van de Participatiewet en de nieuwe Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) alsook de instroom van jonge Syrische asielzoekers.

Tot slot heeft ook de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd een bijdrage geleverd aan de groei van de bijstandscijfers in het eerste deel van 2016. Begin 2016 is de AOW-gerechtigde leeftijd verhoogd tot 65 jaar en 6 maanden. Vanwege deze verhoging moet langer een beroep worden gedaan op bijstand. Geschat wordt dat het gaat om ruim twee duizend personen.

Bron: www. cbs.nl

Bijstand en schuldenproblematiek

Gemeente Den Haag besluit schulden van jongeren op te kopen

Recentelijk heeft de gemeente Den Haag bekend gemaakt om als eerste gemeente in Nederland schulden die jongeren hebben op te kopen. Als tegenprestatie verlangt de gemeente dat zij serieus werk maken van hun toekomst. Dat kan bijvoorbeeld door middel van het volgen van een of het zoeken naar een baan.

De financiering voor dit beleid is afkomstig van het Jongeren Perspectief Fonds. Dit fonds maakt onderdeel uit van het Schuldenlab. In dit samenwerkingsverband werkt de gemeente samen met maatschappelijke op deze manier. Aan schuldeisers van een jongere wordt een voorstel gedaan om de schuld af te lossen waarbij een deel van de schuld kwijtgescholden dient te worden. De schuld die resteert wordt overgenomen door het Jongeren Perspectief Fonds. Het is aan de jongere om die schuld terug te betalen door concreet aan de slag te gaan, met school of werk en ook vrijwilligerswerk te doen. Op deze manier wordt maatwerk bereikt.

www. binnenlandsbestuur.nl