Controle op bewindvoerders verandert

Landelijk kwaliteitsbureau gaat curatoren, bewindvoerders en mentoren controleren

Vanaf 1 januari worden alle professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren in Nederland gecontroleerd vanuit een centraal bureau. Dit Landelijk Kwaliteitsbureau CBM is ondergebracht bij de rechtbank Oost-Brabant en beoordeelt of professionele curatoren, bewindvoerders en mentoren voldoen aan de eisen die de wet aan ze stelt. Ook verzoeken van nieuwe 'toetreders' worden daar getoetst.

Voorheen werden de controles op de kwaliteit van de professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren uitgevoerd door alle rechtbanken in Nederland zelf. Door de kwaliteitscontrole te centraliseren kunnen de eisen uit het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren eenduidiger en efficiënter worden uitgevoerd. Daarnaast is het voor de brancheorganisaties van professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren goed om één aanspreekpunt te hebben.

Bron: rechtspraak.nl

Bijstand & bewindvoering

Vergoeding van kosten bewindvoering vanuit de bijstand

Het aantal mensen in de bijstand en in de schulden neemt toe. Als iemand in de schulden een laag inkomen heeft, kan deze persoon een beroep doen op de bijzondere bijstand om de kosten van de bewindvoering te betalen.

Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Ook als men geen minimuminkomen heeft, kan bijzondere bijstand worden verstrekt. Het inkomen kan een uitkering zijn van de gemeente of van een andere instantie, een salaris of een pensioen. Als het inkomen hoger is dan de geldende bijstandsnorm, dan moet men doorgaans een deel van de kosten zelf betalen. Hoeveel dit is, hangt af van de hoogte van het inkomen en van de gezinssamenstelling.

Aangezien de meeste mensen die in de schulden zitten ook een laag inkomen hebben, gaat er een steeds groter gedeelte van de bijzondere bijstand op aan bewindvoering door commerciële bewindvoering bureaus. Veel gemeenten is dat een doorn in het oog. Ook in de politiek zijn deze geluiden te horen. Men vraagt zich af of bewindvoering niet beter door de gemeente of een maatschappelijke organisatie gedaan kan worden en of dat goedkoper is. Immers, een commercieel bewindvoeringsbureau moet winst maken, terwijl een gemeente of maatschappelijke organisatie hier niet aan is gebonden. Ook zijn er geluiden te horen dat bewindvoering van mensen met problematische schulden zich niet leent voor een commerciële dienstverlening, maar dat dit een maatschappelijke dienstverlening dient te zijn.

Hoewel al jaren er een enorme groei te zien is van het aantal uitgesproken bewinden in Nederland, is de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening indertijd niet voor niets ingevoerd. De gemeentelijke schuldhulpverlening heeft jarenlang te weinig aandacht en tijd gehad voor mensen met problematisch schulden. Verschillende gemeenten scherpen nu hun beleid aan ten aanzien van de bijzondere bijstand. Zij denken de kosten terug te kunnen dringen door het bewindvoerders zo lastig mogelijk te maken. De vraag is echter of dit de goede weg is. Bewindvoering gecombineerd met een goed werkend stelsel van schuldhulpverlening zal naar verwachting eerder leiden tot een duurzaam, schuldenvrij leven, dan te proberen het aantal onderbewindgestelden tegen te gaan. Bewindvoering helpt mensen waarvoor de overheid het zelf te ingewikkeld heeft gemaakt om de eigen financiën te regelen.